Thursday, 11 October 2012

PENGAJARAN MAKRO

PENGAJARAN MAKRO

Definisi Makro
  Makro bermaksud awalan yang banyak
  Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangya satu unit kemahiran,dalam sesuatu waktu pelajaran. Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat pemulaan pengajaran,perkembangan dan penutup
  Merupakan simulasi  satu pengajaran yang lengkap kepada satu kelas biasa.simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah,makmal atau bilik previu
  Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yang sekian lama dipelajari.

Objektif Pengajaran Makro
  Menyediakan suatu kemahiran lengkap kepada semua guru pelatih.
  Mempraktikana suatu suasana sebenar apabila mengajar
  Memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajara yang berlaku di samping mengukuhkan kelebihan mengajar

Kepentingan Pengajaran makro
  Memberi peluang kepada guru pelatih mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalam situasi yg terancang .
  Mengurangkan pelbagai masalah dlm pengajaran biasa disekolah
  Meningkatkan keberkesanan kurikulum dan keadah baru kpd beberapa org pelajar
  Membolehkan guru menjalankan amali sebenar- benarnya sebagai melatih diri utk mejadi guru

Matlamat makro
  Melahirkan guru-guru yg mempunyai keyakinan yang tinggi apabila mula menjalankan tugas kelak
  Menjadi lebih berkaliber dan kreatif semasa menagajar
  Pendedahan yg dipelajari semasa di maktab menjadi satu kayu pengukur dalam menjalankan pengajaran
  Mengetahui setiap persediaan yg perlu dibuat apabila memulakan tuigas mengajar

Perancangan
  Kejayaan bergantung kepada perancangan yang rapi.
  Komponen persediaan;- tarikh/masa/mata pelajaran/kelas/bil pelajar dan tajuk
  Kemahiran:-nombor kemahiarn /isinya
  Pengetahuan sedia ada
  Objektif pelajaran (kognitif/psikomotor/afektif)
  Sumber P&P
  Penerapan Nilai murni
  Penggabungjalinan kemahiran

Komponen Penyampian
  Set induksi
  Perkembangan- langkah pengajaran.
  Strategi pengajaran

Langkah pengajaran makro
  Set Induksi
  Perkembangan
  penutup

No comments: